1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Laatste wijziging:
21-10-2017 19:19

Notulen ALV 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Hoge Dennen

Datum:            27 september 2016
Locatie:           Het Binnenbos

Aanwezig vanuit het bestuur: Marius Keij (voorzitter), Cees Brinkhuis, Patricia Keijzer,
                                               Ton van der Straaten en Peter Veeling

Opkomst:        32 leden

Opening
Na een voorafgaande wandeling (18 deelnemers ) door Nieuw-Kerckebosch o.l.v. het Gilde Zeist opent de voorzitter om 20.30 uur de vergadering.

Agenda
Voorgesteld wordt om het huishoudelijk reglement, na de tijdens de vorige ALV besproken wijzigingen, evenals het in de agenda vermelde werkplan dat tijdens de vorige ALV werd vastgesteld, nu niet meer te bespreken.

Door de bewonersvereniging Kerckebosch is gevraagd om samen te werken bij de organisatie van een kerstsamenzang in het gebouw van de Apostolische Gemeente.
Voorgesteld wordt om daar positief op te reageren. Er zal ook een oproep in onze Neiuwsbrief worden geplaatst.

Er zijn meerdere klachten over het lawaai in de Oranje Nassaulaan na de verandering van het wegdek met een lijmlaag en veel fijn grind dat vastgereden moet worden.
Zo nodig zal, na aanhoudende klachten,door de wijkmanager Wim van Keulen contact worden opgenomen met de Gemeente Zeist.

Blijkens een ontvangen brief zijn er plannen om in het gebouw van de voormalige drukkerij Kerckebosch aan de Julianalaan een sportschool te openen.
De vergadering stemt in meerderheid in met deze plannen.
Wellicht zouden er problemen kunnen ontstaan met het parkeren, maar voorlopig wordt dit niet verwacht.

Exploitatie van het Binnenbos
Brenda Emmen, de coördinator van het Binnenbos, informeert de vergadering over de opzet van de exploitatie.
Het Binnenbos moet een ontmoetingscentrum worden voor bewoners van Hoge Dennen-Kerckebosch en omgeving, voor alles en iedereen, volgens de bedoeling van de Gemeente Zeist. We moeten laten zien dat er goed gebruik wordt gemaakt van deze multifunctionele ruimte.

De ruimte is bestemd voor velerlei functies, afhankelijk van de plannen en voorstellen van de gebruikers. Gevraagd wordt om zelf met ideeën te komen. Alle suggesties/ideeën van bewoners zijn welkom. Er zijn vele mogelijkheden, ook met de uitgebreide keuken en de multifunctionele en aanpasbare inrichting.
Zo zal bijvoorbeeld het eerdere idee van de communicatiecommissie om een maandelijkse borrel te houden voor buurtbewoners, verder worden uitgewerkt.
De huur zal per dagdeel 38 € bedragen. De bedoeling is dat alles zoveel mogelijk laagdrempelig blijft. In het Binnenbos zal gratis van WiFi gebruik kunnen worden gemaakt.
De aankleding van de ruimte staat in het teken van “oud en nieuw”. Beoogt wordt hiermee om een weerspiegeling te geven van Hoge Dennen en Nieuw Kerckebosch. Hier wonen jonge en oudere mensen en er staan nieuwe en oudere woningen.
Er wordt met vrijwilligers gewerkt en het Binnenbos streeft ernaar zichzelf financieel te bedruipen.

Notulen ALV van 5 oktober 2015
Deze worden goedgekeurd.

Jaarverslag
Over het voorgelegde jaarverslag worden geen op- of aanmerkingen gemaakt.

Financieel verslag
De kascommissie heeft alle relevante stukken doorgenomen en heeft het verslag goedgekeurd.
De vergadering gaat akkoord met dechargering van de penningmeester.
De contributie zal in oktober/november worden geïnd.
Voorlopig kunnen we vooruit met de huidige inkomsten/uitgaven.

Mutatie bestuursleden
Patricia Keijzer en Peter Veeling treden af als resp. secretaris en penningmeester, i.v.m. hun verhuizing naar een andere gemeente.
Er zijn derhalve twee vacatures.
Martijn Moonen is bereid gevonden tot het bestuur toe te treden; maar is echter niet geïnteresseerd in de penningmeester- of secretarisfunctie.
Hij zal zich primair bezighouden met duurzaamheid.

Patricia en Peter worden uitvoerig bedankt door de voorzitter voor het vele werk dat zij in het bestuur gedaan hebben.
Er wordt gezocht naar verdere kandidaten. De voorzitter doet een oproep aan de aanwezigen om zichzelf aan te melden of om met andere kandidaten te komen.

Rondvraag
Gevraagd wordt wat er precies gaat gebeuren met de gesloten Thomas kerk.
Uit eerder contacten met het kerkbestuur is gebleken dat men zo snel mogelijk van het gebouw af wil i.v.m. de hoge onderhoudskosten.
Een sluitende exploitatie van het gebouw lijkt niet mogelijk zonder zeer grote investeringen.
Het lijkt niet zinvol om het kerkbestuur opnieuw te benaderen.

Gevraagd wordt hoe de ervaringen/meningen zijn over de bloemen /bijen borders in onze wijk(Juliana plein ). Deze blijken positief en verdere uitbreiding zal worden bekeken

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

Who's Online

We hebben 8 gasten en geen leden online