1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Laatste wijziging:
21-10-2017 19:19

ALV 2017 financieel verslag

post BIJ   post AF
contributie €     3.655,00   NY-borrel €         740,67
subsidie gemeente €        500,00   kosten website €         435,60
diversen €          68,55   Borrels €         473,89
      algemene ledenvergadering €         244,83
      Drukwerk en bezorging €         311,42
      bankkosten €         119,85
totaal Bij €       4.223,55   totaal Af €     2.326,26
         
resultaat €      1.897,29      
         
         
Saldo Bestuursrekening   aantal betalende leden  
per 1/9/2016 €        668,07   per 1/9/2016 350
per 1/9/2017 €      1.065,36   per 1/9/2017 326
toename €         397,29   afname 24
         
Saldo Deposito     geroyeerd ivm contributie 37
per 1/9/2016 €      5.486,69   verhuisd/opgezegd 9
per 1/9/2017 €      6.986,69   nieuw leden 22
toename €      1.500,00   aantal byzondere leden 20

AGENDA ALV 2017

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING BV HOGE DENNEN   31 OKTOBER 2017

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Bewoners Vereniging Hoge Dennen op 31 oktober 2017.

Locatie: Het Binnenbos (Achterzaal), Hoog Kanje

Tijd :     19.30 uur

De agenda en bijbehorende stukken treft u hierbij aan.

AGENDA

 

1. Opening en mededelingen van het bestuur

2. Notulen ALV van 27 september 2016                                Voorstel: vaststellen

3. Inhoudelijk verslag en tokomstige activiteiten                Voorstel: kennisnemen

4. Financieel verslag, rapportage kascommissie                Voorstel: vaststellen en                                                                                                               decharge verlenen

N.B. Dit verslagjaar zijn de inkomsten hoger dan de uitgaven. Bestuur stelt voor om de contributie te verlagen naar E 6,-- per jaar.

5. Bestuurswisseling
Het bestuur bestaat momenteel uit

 • Marius Keij (voorzitter)
 • Ton van der Straaten (secretaris)
 • Cees Brinkhuis (penningmeester)
 • Martijn Moonen (lid)
 • Willem de Wit (lid)

Willem de Wit treedt af en is niet herkiesbaar.                        Voorstel: Willem de Wit onder                                                                                                    dankzegging dechargeren


N.B. In verband met de continuïteit van het bestuur van de bewonersvereniging doen wij een dringende oproep aan geïnteresseerde leden om zich kandidaat te stellen voor een functie in het bestuur of in een commissie. Informatie bij de voorzitter Marius Keij.

6.Rondvraag en sluiting

Na de vergadering zal onze burgemeester Koos Janssen een inleiding houden.

Aanvang 20.00 uur in  het Binnenbos Hoog Kanje 186

ALV 2017 jaarverslag

 

Bewonersvereniging Hoge Dennen.

 

Verslag van de activiteiten seizoen 2016-2017 en vooruitblik.

 

1. De vereniging.

De vereniging is er voor en door de bewoners van de wijk Hoge Dennen in Zeist.

Het bestuur bestaat uit:

 • Marius Keij (voorzitter)
 • Ton van der Straaten (secretaris)
 • Cees Brinkhuis (penningmeester)
 • Martijn Moonen (lid)
 • Willem de Wit

De vereniging telt 326 betalende leden per 1 september 2017. Dat is een afname van 24 ten opzichte van 1 september 2016. Er hebben zich 22 nieuwe leden aangemeld en er waren 9 opzeggingen.

Naar aanleiding van de contributie-inning heeft in 2017 een opschoning plaatsgevonden van het ledenbestand, daarbij zijn 37 leden geroyeerd die, na diverse herinneringen en aanmaningen de contributie niet hebben betaald. Dat zijn overigens niet allemaal wanbetalers; er zitten ook (veel) leden bij die verhuisd zijn of overleden en die hun lidmaatschap niet hebben opgezegd.

Er zijn 20 bijzondere (niet betalende) leden, dat zijn namen die zijn opgenomen in het ledenbestand omdat ze de nieuwbrief krijgen maar geen lid zijn. Denk daarbij aan de wethouder, de wijkmanager, diverse mensen van MeanderOmnium ed.

2. Communicatie.

De vereniging heeft een website: www.hogedennen.net en brengt regelmatig de digitale Nieuwsbrief uit die door veel leden wordt gelezen. Zonodig plaatsen wij aankondigingen op Nextdoor.

Bestuursleden hebben regelmatig contact met wijkmanager Wim van Keulen, met de coördinator van het Binnenbos Brenda Emmen en onder meer met Sera Willemsen van MeanderOmnium.

Ook vindt in aanloop naar Koningsdag overleg plaats met het Oranjecomité.

In de afgelopen periode waren verenigingsleden o.m. betrokken bij stedelijke activiteiten zoals o.a. de Brede Milieuvisie, het Bomenplan en plannen voor elektrische deelauto’s.

Cees Brinkhuis nam recent deel aan een televisiepanel op Slotstadradio over de komende gemeenteraadsverkiezingen.

3. Overzicht van activiteiten.

Voor de vereniging zijn de Algemene Ledenvergadering en de Nieuwjaarsbijeenkomst elk jaar vaste momenten. Met opening van het Binnenbos hebben we nu een vaste plek voor onze activiteiten. De ledenvergadering in 2016 werd vooraf gegaan door een zeer gewaardeerde rondwandeling door de nieuwe wijk Kerckebosch onder leiding van gidsen van het Gilde Zeist.

Dit jaar zijn we als vereniging gestart met de 2 maandelijkse vrijdagmiddagborrel. Karien Guldemond en Wim Poelman zijn de enthousiaste initiatiefnemers en organisatoren van deze activiteit, waar vele “buren” naar uitzien.

Ook de buitenruimte heeft onze aandacht. Samen met wijkwethouder Marcel Fluitman en ambtenaren hielden we een wijkschouw. Er zijn afspraken gemaakt over meerdere punten in de wijk die verkeerstechnisch aandacht vragen of beter onderhouden moeten worden. In een volgende Nieuwsbrief zullen wij over de voortgang daarvan berichten.

Heel recent hebben wij namens de vereniging een aantal verbeterpunten ingebracht bij de gemeente over het inrichtingsplan Hoog Kanje. Het groene karakter van de plannen spreekt ons aan, maar waarom het bosje bij de rotonde in de Oranje Nassaulaan moet verdwijnen ontgaat ons. Ook vroegen wij aandacht voor de oversteekmogelijkheden van ouderen, die vaak met rollator van de flats aan de Arnhemse Bovenweg naar het winkelcentrum komen.

Veiligheid is altijd een belangrijk thema in onze wijk. Er zijn 5 whatsappgroepen om elkaar te informeren en te waarschuwen, die de hele wijk bereiken. Elke groep heeft een moderator. En er is een overkoepelende groep, waar ook de wijkagenten bij aangesloten zijn. De vereniging in de persoon van Otto Laureijs zorgt voor de coördinatie van de groepen. Helaas kunnen de appgroepen de veelvuldige terugkerende auto-inbraken niet voorkomen.

De vereniging wil graag bijdragen aan een sociale en actieve wijk. Zo is de vereniging betrokken bij een lezingencyclus van de Apostolische Gemeente voor alle bewoners van Kerckebosch en Hoge Dennen. Ook steunen wij dergelijke activiteiten in het Binnenbos.

4. Vooruitblik

-Welkomstbrief nieuwe buren. Wij gaan nieuwe wijkbewoners, onze nieuwe buren, en dat zijn er veel de laatste tijd, van harte welkom heten in onze mooie wijk.

-Enquête MeanderOmnium. Wij zullen waar mogelijk een enquête van MeanderOmnium onder de ouderen in onze wijk helpen uitzetten. Mogelijk komen uit de enquête concrete wensen.

-Debat over de rol van de wijk bij duurzaamheid. In onze wijk wonen verschillende deskundigen op het gebied van duurzaamheid. We willen met hen een debat organiseren over wat onze wijk kan doen als het om duurzaamheid gaat.

Notulen ALV 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Hoge Dennen

Datum:            27 september 2016
Locatie:           Het Binnenbos

Aanwezig vanuit het bestuur: Marius Keij (voorzitter), Cees Brinkhuis, Patricia Keijzer,
                                               Ton van der Straaten en Peter Veeling

Opkomst:        32 leden

Opening
Na een voorafgaande wandeling (18 deelnemers ) door Nieuw-Kerckebosch o.l.v. het Gilde Zeist opent de voorzitter om 20.30 uur de vergadering.

Agenda
Voorgesteld wordt om het huishoudelijk reglement, na de tijdens de vorige ALV besproken wijzigingen, evenals het in de agenda vermelde werkplan dat tijdens de vorige ALV werd vastgesteld, nu niet meer te bespreken.

Door de bewonersvereniging Kerckebosch is gevraagd om samen te werken bij de organisatie van een kerstsamenzang in het gebouw van de Apostolische Gemeente.
Voorgesteld wordt om daar positief op te reageren. Er zal ook een oproep in onze Neiuwsbrief worden geplaatst.

Er zijn meerdere klachten over het lawaai in de Oranje Nassaulaan na de verandering van het wegdek met een lijmlaag en veel fijn grind dat vastgereden moet worden.
Zo nodig zal, na aanhoudende klachten,door de wijkmanager Wim van Keulen contact worden opgenomen met de Gemeente Zeist.

Blijkens een ontvangen brief zijn er plannen om in het gebouw van de voormalige drukkerij Kerckebosch aan de Julianalaan een sportschool te openen.
De vergadering stemt in meerderheid in met deze plannen.
Wellicht zouden er problemen kunnen ontstaan met het parkeren, maar voorlopig wordt dit niet verwacht.

Exploitatie van het Binnenbos
Brenda Emmen, de coördinator van het Binnenbos, informeert de vergadering over de opzet van de exploitatie.
Het Binnenbos moet een ontmoetingscentrum worden voor bewoners van Hoge Dennen-Kerckebosch en omgeving, voor alles en iedereen, volgens de bedoeling van de Gemeente Zeist. We moeten laten zien dat er goed gebruik wordt gemaakt van deze multifunctionele ruimte.

De ruimte is bestemd voor velerlei functies, afhankelijk van de plannen en voorstellen van de gebruikers. Gevraagd wordt om zelf met ideeën te komen. Alle suggesties/ideeën van bewoners zijn welkom. Er zijn vele mogelijkheden, ook met de uitgebreide keuken en de multifunctionele en aanpasbare inrichting.
Zo zal bijvoorbeeld het eerdere idee van de communicatiecommissie om een maandelijkse borrel te houden voor buurtbewoners, verder worden uitgewerkt.
De huur zal per dagdeel 38 € bedragen. De bedoeling is dat alles zoveel mogelijk laagdrempelig blijft. In het Binnenbos zal gratis van WiFi gebruik kunnen worden gemaakt.
De aankleding van de ruimte staat in het teken van “oud en nieuw”. Beoogt wordt hiermee om een weerspiegeling te geven van Hoge Dennen en Nieuw Kerckebosch. Hier wonen jonge en oudere mensen en er staan nieuwe en oudere woningen.
Er wordt met vrijwilligers gewerkt en het Binnenbos streeft ernaar zichzelf financieel te bedruipen.

Notulen ALV van 5 oktober 2015
Deze worden goedgekeurd.

Jaarverslag
Over het voorgelegde jaarverslag worden geen op- of aanmerkingen gemaakt.

Financieel verslag
De kascommissie heeft alle relevante stukken doorgenomen en heeft het verslag goedgekeurd.
De vergadering gaat akkoord met dechargering van de penningmeester.
De contributie zal in oktober/november worden geïnd.
Voorlopig kunnen we vooruit met de huidige inkomsten/uitgaven.

Mutatie bestuursleden
Patricia Keijzer en Peter Veeling treden af als resp. secretaris en penningmeester, i.v.m. hun verhuizing naar een andere gemeente.
Er zijn derhalve twee vacatures.
Martijn Moonen is bereid gevonden tot het bestuur toe te treden; maar is echter niet geïnteresseerd in de penningmeester- of secretarisfunctie.
Hij zal zich primair bezighouden met duurzaamheid.

Patricia en Peter worden uitvoerig bedankt door de voorzitter voor het vele werk dat zij in het bestuur gedaan hebben.
Er wordt gezocht naar verdere kandidaten. De voorzitter doet een oproep aan de aanwezigen om zichzelf aan te melden of om met andere kandidaten te komen.

Rondvraag
Gevraagd wordt wat er precies gaat gebeuren met de gesloten Thomas kerk.
Uit eerder contacten met het kerkbestuur is gebleken dat men zo snel mogelijk van het gebouw af wil i.v.m. de hoge onderhoudskosten.
Een sluitende exploitatie van het gebouw lijkt niet mogelijk zonder zeer grote investeringen.
Het lijkt niet zinvol om het kerkbestuur opnieuw te benaderen.

Gevraagd wordt hoe de ervaringen/meningen zijn over de bloemen /bijen borders in onze wijk(Juliana plein ). Deze blijken positief en verdere uitbreiding zal worden bekeken

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

Who's Online

We hebben 24 gasten en geen leden online